• Αρχική
  • Στηριζόμενη στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και την καινοτομία.

Στηριζόμενη στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και την καινοτομία.

Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης το οποίο ήδη δημιουργεί και καινοτομεί τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Κλάδοι όπως αυτοί των νέων τεχνολογιών, του επιχειρείν στον τουρισμό και στη ναυτιλία, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ιατρικής είναι ενδεικτικοί των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

Η προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τη συνεχιζόμενη παραγωγή ανθρωπίνου δυναμικού ικανού να ανταπεξέλθει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό μέσω διάθεσης πόρων για την υλοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας. Η καινοτομία ως έννοια βαθιά συνυφασμένη με το DNA του λαού μας και ειδικά των νέων, μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της πολιτείας ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις τεχνολογικές, επιστημονικές, περιβαντολλογικές  και κοινωνικές προκλήσεις των καιρών μας.